top of page

Hoe ontvang ik de Heilige Geest?

Er zijn boeken over volgeschreven over wie of wat de Heilige Geest is, en hoe je de Heilige Geest ontvangt. De basis is echter: Wat heeft God in de Bijbel geopenbaard aan ons over de Heilige Geest?

We gaan eerst een aantal verhalen langs van het Oude Testament, om vervolgens te onderzoeken wat Jezus’ ons geleerd heeft over de Heilige Geest en daarna ontdekken we hoe jij de (kracht van de) Heilige Geest kan ontvangen.

Pak je Bijbel erbij en onderzoek met mij wat God ons leert. De Heilige Geest komt in het begin van de Bijbel al voor: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water’ (Genesis 1:1,2). Gods Geest was dus vanaf het begin van de tijden al aanwezig en had blijkbaar al een rol. Je ziet in meerdere geschiedenissen in het oude testament dat de Heilige Geest bewust een persoon vervulde en een bijzondere opdracht gaf.


God stortte Zijn Geest uit op 70 oudsten

Een heel indrukwekkend moment vind ik bijvoorbeeld de uitstorting van de Heilige Geest op de 70 oudsten, tijdens één van de dieptepunten van Mozes’ leiderschap. Mozes’ zag het niet meer zitten om het volk te leiden, hij wilde zelfs dood. En nadat hij dit uitsprak tegenover God, gaf God Mozes de opdracht om 70 oudsten te verzamelen voor de tent van de ontmoeting. En nadat Mozes dit gedaan had, stortte God zijn Geest uit op die 70 personen en Mozes zag daar als het ware het effect van wat hij had op het volk. Het was dezelfde Geest die in Mozes werkzaam was, sprak nu door de mond van die 70 oudsten. Deze 70 personen hebben maar één keer geprofeteerd, dat staat specifiek benoemd. Lees de geschiedenis na in Numeri 11. In het oude testament staan meerdere van dit soort verhalen beschreven. De Heilige Geest koos vaak specifieke personen uit waar hij vaardig in werd. Met het bouwen van de tabernakel kom je dit tegen in Exodus 35:31: ‘De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper;’


De Heilige Geest kwam bijvoorbeeld ook in de profeet Ezechiël (2:1,2) ‘Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal met u spreken. Terwijl Hij tot mij sprak, kwam de Geest in mij, Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar Hem die tot mij sprak.’


Nog een belangrijke tekst in het Oude Testament, die juist in onze tijd nog belangrijk is. Joël 2:28: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.’


De Geest was beperkt beschikbaar, maar daar is verandering in gekomen.

We maken even een sprong naar het nieuwe testament. Wat zie je gebeuren als Jezus is opgevaren en de discipelen eensgezind bij elkaar zijn om te bidden? De Heilige Geest komt en wordt uitgestort op de discipelen en Petrus getuigt dat dit het begin is van wat de profeet Joël geprofeteerd heeft. Handelingen 2:17: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’. Wie is alle vlees? Iedereen! Dus jij ook.

Nu denk je misschien: ‘Ik ervaar de Heilige Geest helemaal niet.’ Dat kan goed kloppen, want er is nog wel een onderscheid te maken. Als je bijvoorbeeld zelf kennis hebt van profeteren of dromen van God droomt, dan is dit al bekend voor je. Maar als je nog weinig van de kracht van de Geest ervaren hebt is het volgende belangrijk om te leren. Als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest (Efeze 1:13,14). En ‘Niemand kan zeggen dat Jezus Heer is, dan door de Heilige Geest’ (1 Korinthe 12:3).En dan is de Heilige Geest in je (1 Korinthe 6:19, Johannes 14:17).


Dus als jij Jezus volgt en belijdt dat Jezus Christus Gods Zoon is, is de Heilige Geest in je. Maar je vraagt je tegelijkertijd af, ik merk weinig van de gaven van de Geest in mij. Je geneest bijvoorbeeld nog geen zieken, ziet nog geen visioenen, spreekt nog niet in tongentaal, enzovoorts. Het is belangrijk om jouw gedachten ondergeschikt te maken aan dat wat God zegt in Zijn Woord. Je kunt de beste redenaties hebben, maar Gods Woord staat daarboven. Onderzoek dus de Bijbel, want jouw antwoord staat erin.


Ook de discipelen, die jarenlang met Jezus optrokken, hadden de Heilige Geest.

Wat is de belofte van de Vader, waar Jezus het over heeft?

Maar toch zegt Jezus in Handelingen 1:4,5 (net voordat Hij naar de hemel opvoer) ‘’En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.’


Ze liepen al jaren rond met Jezus, ze hadden zelfs al de macht ontvangen om demonen uit te drijven en zieken te genezen. Maar toch moesten ze wachten. Waar moesten ze op wachten? Op de belofte van de Vader (Handelingen 1:4). En wat is die belofte? ‘En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’ (Lukas 24:49).

De belofte is de vervulling van de kracht uit de hoogte.

Jezus maakte op aarde plaats voor de Heilige Geest. Waarom? Omdat de Heilige Geest uitgestort moest worden en beschikbaar moest worden voor iedereen. Voordat we nog verder ingaan op de uitstorting en de kracht van de Heilige Geest, gaan we nog even terug naar de discipelen en Jezus. Lees Johannes 20 vanaf vers 19. Jezus is net opgestaan uit de dood en Hij verschijnt aan de tien discipelen. Thomas was er niet bij. Jezus zegt: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.’ Dus de discipelen hadden de Heilige Geest al ontvangen van Jezus, maar toch moesten ze wachten. Ze moesten wachten op de kracht uit de hoogte waarmee zij én iedereen die dat wil, de Heilige Geest kon ontvangen. Als jij de Heilige Geest met Zijn kracht wil ontvangen, kan dat. Maar, hoe ontvang je nu de Heilige Geest, net zoals de discipelen? Het simpele en Bijbelse antwoord is: Bekeer je, laat je dopen en je zult de (gave van) de Heilige Geest ontvangen. Het ligt er beetje aan welke achtergrond je hebt hoe je op voorgaande zin reageert. De doop met de Heilige Geest? Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Ik wil je vragen om de Bijbel te blijven onderzoeken en de teksten waar ik nu naar verwijs, zelf ook te lezen. En plaats jezelf ondergeschikt aan Gods Woord. Gods Woord is belangrijker dan jouw en mijn gedachten. Je kent waarschijnlijk het Pinksterfeest. Ik denk nog steeds aan die kinderbijbels waar ik allemaal mannen met tongen van vuur op hun hoofd zag staan. Als kind maakte het enorm veel indruk op mij dat die mensen opeens talen konden spreken waar ze nooit voor geleerd hadden. En daarnaast dacht ik dat dit iets van vroeger was, uit de tijd van de Bijbel. Totdat ik – naarmate ik ouder werd – ontdekte dat mensen nog steeds door de kracht van de Geest andere talen konden spreken en mensen konden genezen. En wat zegt Petrus op de pinksterdag als er duizenden mensen aan hem vragen: ‘Wat moeten wij doen?’ Petrus antwoord: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’.


Bekeer u, laat u dopen en zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

En vervolgens zegt hij: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal’. Dit is een cruciale tekst, wat een enorme bevestiging is van wat Jezus geleerd heeft. Petrus haalt hier de belofte aan die Jezus aanhaalt in Handelingen 1:4,5. Ik noem ‘m nog een keer: ‘maar de belofte van de Vader zouden verwachten (…) Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.’

En Petrus zegt in zijn toespraak op de Pinksterdag: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.’ Weet je nog wat we net geleerd hebben van Mozes? Toen hij dood wilde, zei God: ‘Dan zal Ik neerdalen en daar met u spreken. En van de Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op hen leggen.’


In Numeri 11 wordt een gedeelte van de Heilige Geest die Mozes had, op 70 oudsten uitgestort. Maar in Joël 2 en Handelingen 2 zegt God: ‘Mijn Geest is beschikbaar voor iedereen!’ Als er staat: ‘Voor alle vlees’, ben jij daarvan uitgezonderd? Nee, jij kunt ook de Heilige Geest ontvangen.

‘Hoe dan?’

Of zoals de mensen aan Petrus vragen: ‘Wat moeten wij doen?’ Petrus zegt: ‘Bekeer u, laat u dopen en zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Goed om te noemen trouwens is dat het publiek van Petrus geraakt was door de boodschap dat Jezus de Messias is en dat Hij gekruisigd was door het volk. Maar deze blog is geschreven naar aanleiding van de vraag: ‘Hoe ontvang ik de Heilige Geest’. We gaan nog een stap verder. Wat gebeurt er dan als je de Heilige Geest ontvangt? Lees het boek Handelingen maar. Hier een aantal voorbeelden, voordat we nog meer Bijbelteksten lezen over de doop met de Geest. Zij nu die het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (…) en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.’


Je ziet dat de apostelen hier veel tekenen doen. Wat Jezus hun geleerd had, deden de discipelen nu zelf. Ze genazen een kreupele man (Handelingen 3), spraken het Evangelie (Handelingen 4), deden vele wonderen (Handelingen 5:12,16), enz. Ze wekten zelfs doden op (Handelingen 9). En dan komt Handelingen 10. Petrus heeft eerst iemand genezen door te zeggen: ‘Eneas, Jezus Christus maakt u gezond’. Vervolgens wekt Petrus Tabitha op uit de dood en daarna krijgt Petrus het visioen met de onreine dieren. Petrus wordt ontboden bij Cornelius, een heiden. Joden mochten niet bij hem naar binnen gaan, maar God had Petrus duidelijk gemaakt dat hij naar Cornelius mocht gaan. En terwijl Petrus het evangelie deelde, werd de Heilige Geest uitgestort (Handelingen 10:44 e.v.)


En nu komt het:


‘En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken.’


Petrus dacht eerst dat tijdens het Pinksterfeest de profetie uit Joël al vervuld was, maar God ging nog een spa dieper. ‘Ook de heidenen, Petrus. Iedereen is iedereen, niet alleen de Joden’.

Waterdoop en uitstorting van de Geest horen duidelijk bij elkaar. Want Petrus zegt vervolgens: ‘Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?’

Doop en ontvangen van de Heilige Geest, horen bij elkaar.

Je ziet dit ook in Handelingen 8: 15/17 en Handelingen 19:5,6. In Handelingen 8 staat het verhaal van Filippus die het Evangelie in Samaria gepreekt heeft. Hij heeft daar mensen gedoopt, maar de Heilige Geest was nog niet op mensen gevallen. Petrus en Johannes komen daarnaartoe, en zij baden voor de Heilige Geest, want Hij was nog op niemand van hen gevallen! Alsof het de normaalste zaak is, zeiden Petrus en Johannes, ‘wacht even, het is nog niet klaar, jullie hebben de Heilige Geest nog nodig.’ ‘Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest (Handelingen 8:17).


In Handelingen 19 staat het verhaal van Apollos, die in Efeze het evangelie had verteld. Hij doopte wel, maar met de doop van Johannes tot bekering, niet met de Heilige Geest. De pasgelovigen hadden niet eens van de Heilige Geest gehoord. Paulus reageert: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.’


Hier werden mensen meerdere keren gedoopt. En de Heilige Geest wordt overgedragen door handoplegging. Zie vers 6: ‘En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.’


Zij spraken in vreemde talen en profeteerden! Opnieuw alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het hoort er helemaal bij. Je ziet dat de kracht van de Heilige Geest niet alleen voor de eerste apostelen beschikbaar was, ook de volgelingen van Jezus in Efeze, heidenen als Cornelius en zijn mensen, enzovoorts. En Jezus zegt: 'Ik ben met u, tot aan de einden van de wereld.' Hoe? Door de kracht van de Geest. Als jij verlangt naar meer van Gods Geest en je bent nog niet gedoopt: Bekeer je van je oude gedachten en werken, laat je dopen, en je zal de Heilige Geest ontvangen.

Het is een belofte van God. En als jij handelt naar wat God zegt, zal God doen wat Hij belooft.


En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden’ (Lukas 24:49).

Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

bottom of page