top of page

Is mijn verlangen van God?

Je hebt een verlangen om betrokken te worden bij een zendingsorganisatie, of je wilt op reis en een verloskunde praktijk starten in een land waar de kindersterfte enorm hoog is, of je wilt in je eigen dorp ervoor zorgen dat ieder kind gelukkig is, of je wilt een nieuw bedrijf starten met duurzame kleding, of… Jij hebt een plan, een idee, een droom, een verlangen. Klein of groot. Je staat te popelen om te beginnen. Je weet nog niet precies hoe, maar daar kom je wel uit.


Maar je grootste vraag is:

Hoe weet ik of dit ook echt is wat God van mij vraagt?

Laten we beginnen met de basis. En we gaan al redelijk snel de diepte in:

De punten die we nu gaan behandelen zijn:

  • Wat is je positie als wedergeboren christen

  • Wat betekent het voor jouw verlangen dat de Geest in je woont?

  • Hoe ontstaat jouw verlangen? Een stem van God of?

  • Hoe weet je of dat verlangen van jou, echt van God is?

  • Wat belooft en bevestigt God jou?

  • Ga in gehoorzaamheid!

Komt ‘ie, houd je vast! We beginnen met melk met Jezus als jouw fundament, en gaan langzaam door naar vast voedsel.Ben je een wedergeboren christen? Voor sommigen kan dit een groot obstakel zijn. Kun je wel met zekerheid zeggen dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gegaan en de dood heeft verslagen? Voor andere christenen is dit helemaal geen issue, maar je wedergeboorte is wel essentieel in het begrijpen of jij wandelt naar de Geest, of dat je wandelt naar je eigen vlees, je eigen verlangen. Dat is het begin, is je verlangen van jezelf, of van God? Het feit dat jij jezelf de vraag stelt, of jouw verlangen wel van God is, getuigt van puurheid dat je in ieder geval niet iets wilt doen dat niet van God is. Even terug naar je wedergeboorte: Het is de wil van de Vader dat ieder mens tot geloof komt. Lees bijvoorbeeld na in 2 Petrus 3:9: ‘maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’ Nog een tekst wat de wil van de Vader is: ‘En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ (Johannes 6:40). Ik dacht altijd dat je in dit leven bepaalde zonde zou blijven doen, maar jouw identiteit is met je wedergeboorte gewisseld van zondaar naar heilige en je bent niet meer verplicht om naar je eigen ‘vlees’ te leven: ‘Welnu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven’ (Romeinen 8:12).


Door je bekering geef je God de leiding over jouw leven en jouw verlangens.

En die verlangens van jou, wanneer weet je nu of ze van God zijn? We gaan een stapje verder. Met je wedergeboorte komt de Heilige Geest in je. Jouw geest is dan wedergeboren. Lees in 1 Korinthe 6:19/20:


‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’


Dus een reactie op jouw vraag: ‘Hoe weet ik wanneer een verlangen van mij is of van God?’ kan zijn:

Als je naar de Geest wandelt, heb je je eigen ‘vlees’, je eigen verlangens gekruisigd. Als je dóór de Geest leeft, wándel dan ook door de Geest (Galaten 5:24,25).

Komt ‘ie al binnen?


Lees Galaten 5:24 en 25 nog een keer.


Jouw eigen verlangens heb je als het goed is gekruisigd! Je leeft door de kracht van de Geest, wandel dan ook dagelijks door de Geest.


De eerste vraag die jij jezelf mag stellen als jij je afvraagt of jouw verlangen van jou is of van God:


‘Dien ik met het uitvoeren van dit verlangen, mijn eigen vlees, of God?’

Want als het goed is, heb je je eigen verlangens, je eigen ‘vlees’ gekruisigd en wil je ten volle God dienen.


En laten we eerlijk zijn: Juist ook in de geestelijke wereld ligt het gevaar op de loer dat het snel draait om je eigen eer. Ook als je een duidelijke openbaring van Gods Geest heb ontvangen, kun je het alsnog zo vormen dat het om je eigen eer gaat. Maar met het uitvoeren van jouw verlangen, gaat het om je hart. Wat is jouw motivatie en wie dien je ermee? Draait het om jouw eer, jouw goede gevoel of draait het om dienen?

Yes, waarschijnlijk had je dit al lang bedacht. Maar dan nog kan de vraag je bezig houden, is dat prachtige verlangen van mezelf of van God? En waarom weet ik dat niet zeker?

‘Hoe kom ik aan dit verlangen?’ Uit mezelf of door God? Het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit wat jouw verlangen het is. Er zijn mensen in het Koninkrijk van God die geroepen zijn om veel geld te verdienen, zodat dat geld weer voor Gods doeleinden gebruikt kunnen worden. Maar veel mensen kunnen dat niet handelen, omdat ze geneigd zijn het geld voor eigen doeleinden te gebruiken.Andere mensen kunnen de druk niet aan om op een groot christelijk podium te staan. Kortom, welk verlangen jij ook hebt: Het gaat niet zozeer om het verlangen zelf, het gaat erom hoe jij ermee omgaat en of je God dient ja of nee.

Maar, hoe weet je nu of God het is die jouw verlangen in jou gelegd heeft? Jij als kind van God verstaat als het goed is de stem van God, je ervaart de leiding van Gods Geest. Waarom? Omdat het Gods belofte is dat jij als kind van de Vader, de stem van God herkent. Jij herkent toch ook de stem van je moeder, je partner, je kind, je opa of oma? Jezus vergelijkt zichzelf met een herder. Je kunt deze geschiedenis lezen in Johannes 10. In vers 14 staat: ‘Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend.’ En een stukje verder staat in vers 27: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij’.


Dus:


Het is een belofte dat jij – als volgeling van Jezus – de stem van Jezus herkent.

En ‘de stem van God horen’ doet eigenlijk tekort aan wie God is. Jezus vergelijkt zichzelf niet voor niets met een herder. Een herder praat en roept tegen zijn schapen. Maar hij heeft ook een stok en een staf, soms heeft hij zelfs ook nog een hond bij zich die de kudde tot orde roept. Kortom: Je kunt beter praten over de leiding van Gods Geest. En hoe ervaar je de leiding van Gods Geest? De Geest is in je, weet je nog 'tempel'? Dus in jou, merk je welke kant Gods Geest jou wil leiden. En dat vraagt oefening. Tijd met God. Lees de Bijbel, dat is dé basis om Gods stem te leren kennen. Jezus zelf belooft dat Hij zijn Heilige Geest zal sturen ‘die jou als discipel in alles zal onderwijzen én u in herinnering brengen wat Jezus je geleerd heeft’ (Johannes 14:26). Dus neem dagelijks tijd met Jezus door te bidden en Bijbel te lezen. Wellicht heb je allerlei excuses om geen tijd met God te hebben. Je weet niet wat je mist 😉. Daniël had één van de belangrijkste posities van het land, en zelfs hij nam drie keer per dag de tijd om God te zoek. Als Daniël het kan in zijn drukke bestaan, kan jij het ook.

Jezus zegt trouwens niet voor niets in Johannes 14:26: in herinnering brengen’. De discipelen begrepen het onderwijs van Jezus in eerste instantie meestal niet. Maar toen Jezus gekruisigd, opgestaan en opgevaren was naar Zijn Vader, begrepen ze steeds meer van het onderwijs van Jezus. Dat was de Heilige Geest die hen dat leerde. Maar daarvoor waren ze wel jaren opgetrokken met Jezus. Dus blijf jezelf oefenen in tijd met Jezus, en je zal steeds beter begrijpen wat Jezus geleerd heeft. Juist in het uitvoeren van Gods verlangen voor jou. Als wedergeboren christen heb je de gedachten van Christus (1 Korinthe 2:16). En door de Heilige Geest, ga je steeds beter leren wat jij in het hier en nu kan doen. Want Jezus Christus is gister en vandaag dezelfde tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

Lees verder vanaf hier als je denkt dat je precies weet wat Gods wil is voor jou.

We gaan weer een stapje verder: In de Bijbel is vooral Gods algemene wil geopenbaard. Samengevat: ‘’Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’’ En jij bent geroepen om heilig te zijn, zoals God heilig is (1 Petrus 1:16). Dat is je basis. Alleen, hoe weet je nu of dat specifieke plan dat jij in je hoofd hebt, ook echt van God is? God is een levende God, en zowel in de Bijbel als in het hier en nu zie je dat God iets beloofd én bevestigd als Hij jou ergens voor wilt gebruiken. Het is goed om te weten dat jij altijd de vrijheid hebt om te kiezen welke kant je opgaat en wat je gaat doen. Alleen als jij met jouw verlangen God wil dienen, zal Hij dat ook beloven en bevestigen. In de Bijbel zie je dit principe vaak terugkomen. Neem één van de grootste beloftes in heel de Bijbel: De belofte dat het volk Israël het beloofde land voor altijd zal bewonen.


God beloofde dit aan Abraham (Genesis 12:7: Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.). God beloofde en bevestigde dit aan Mozes (Exodus 3:8: ‘Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land adat overvloeit van melk en honing) en Numeri 13:1,2: ‘De HEERE sprak tot Mozes: Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal’.


Deze belofte gaat generaties lang door, later wordt dit ook bevestigd aan Jozua, de nieuwe leider van het volk. Maar ook na de ballingschappen en de diaspora. God belooft en bevestigt. Dat is een patroon van God.

God belooft en bevestigt.

De vraag is dus aan jou: Heeft God aan jou beloofd en bevestigd wat je kan doen?

Wat jouw verlangen ook is?

Is dit mijn roeping?

Je denkt misschien aan het woord roeping. Iedere christen is geroepen om Jezus te volgen en iedere volger van Jezus is geroepen om heilig te zijn. Dat is je basis. En heb je dan een specifieke opdracht nodig of een briefje uit de hemel? In veel gevallen zijn we geneigd om dit te bagatelliseren dat God niet op die manier spreekt. Maar waarom bagatelliseren we dit zo snel? Misschien wel omdat we bang zijn dat we Gods leiding niet goed ervaren. En daar begint het bij. Als jij 100% zeker wil weten of het Gods verlangen voor jou is, waar jij op dit moment mee aan het worstelen bent: Ga op zoek naar Gods leiding en Hij zal antwoord geven. Waarom? ‘Wie zoekt die vindt, wie bidt die ontvangt’ (Mattheus 7:7,8). En jij zal als ‘schaap van de goede Herder’, Zijn stem herkennen en dan heb jij alleen maar de opdracht om gehoorzaam te zijn. Want Jezus zegt: ‘Mijn schapen kennen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.’ Jouw verlangen is ongetwijfeld prachtig, maar zolang het van jou blijft, doe je het uit eigen kracht. Maar als jij het doet vanuit Gods belofte en bevestiging, is het puur gehoorzaamheid aan je hemelse Vader. En dan belooft Jezus dat Hij met jou meegaat: ‘En zie Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld, amen.’ (Mattheus 28:20).


Want dat is wat God door Zijn Woord altijd beloofd en met de uitstorting van de Heilige Geest bevestigd heeft:


Ik ben met je.


God van wie zijn naam IK BEN DIE IK BEN is, is met je.


Als jij jouw verlangen gefundeerd hebt op God, mag je de stap zetten om jouw verlangen te realiseren.


Jouw verlangen met God realiseren = gehoorzaamheid aan hoe God jou gemaakt heeft.

Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven (Jozua 1:3). Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat (Jozua 1:9). Wil jij weten of jouw verlangen ook Gods verlangen is voor jou? - Lééf met Jezus als basis, als kind van God - Bekeer je van alle dingen die niet van God zijn - Besef en geloof dat de Heilige Geest in je is - Als discipel van Jezus heeft Jezus beloofd dát je Zijn leiding zult kennen - Neem dagelijks tijd met God - Hoor en volg de leiding/stem van God op - Wees gehoorzaam aan de belofte(s) die God je geeft - Wees sterk en moedig en ga, want de IK BEN DIE IK BEN, is met je.


I Am with you wherever you go.
Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

Comments


bottom of page